اطلاعات اولیه

سال ساخت:

ساختار نما: سنگ طبیعی

نحوه فروش:


جزئیات نحوه فروش

فروش: قرارداد

تاریخ تحویل: -

حدود شروع پروژه: -

حدود پایان پروژه: -


فروش: قرارداد

تاریخ تحویل: -

حدود شروع پروژه: -

حدود پایان پروژه: -


محصولات مشابه
TEST TEST شناسه: 8584

سابقه

تاریخچه سند