90 متری سناباد 554 0 0 0

4.5 - 0
45,000,000,000 ريال

پسندیدن نشاندار علاقه مندی کد
اطلاعات اولیه

سال ساخت: 1402

ساختار نما: سنگ طبیعی

ارزش نهایی کل سند کپی: 45,000,000,000 ریال

نحوه فروش:


جزئیات نحوه فروش

فروش: سند

تاریخ تحویل: ۱۴۰۲/۰۶/۱۶

حدود شروع پروژه: ۱۴۰۲/۰۱/۱۶

حدود پایان پروژه: ۱۴۰۲/۰۶/۱۶

مبلغ: 450,000,000 ریال


فروش: سند

تاریخ تحویل: ۱۴۰۲/۰۶/۱۶

حدود شروع پروژه: ۱۴۰۲/۰۱/۱۶

حدود پایان پروژه: ۱۴۰۲/۰۶/۱۶

مبلغ: 450,000,000 ریال


محصولات مشابه
TEST TEST شناسه: 8584

سابقه

تاریخچه سند