اطلاعات اولیه

ساختار نما: کامپوزیت پنل آلومینیوم طرح چوب

ارزش کل سند:

ارزش نهایی کل سند کپی:

نحوه فروش:


جزئیات نحوه فروش

فروش: سند

تاریخ تحویل: ۰-۰۱-۰۱

حدود شروع پروژه: ۰-۰۱-۰۱

حدود پایان پروژه: ۰-۰۱-۰۱

مبلغ: 10000000000


فروش: سند

تاریخ تحویل: ۰-۰۱-۰۱

حدود شروع پروژه: ۰-۰۱-۰۱

حدود پایان پروژه: ۰-۰۱-۰۱

مبلغ: 10000000000


محصولات مشابه
158 متر سجاد شناسه: 8537

سابقه

تاریخچه سند