550متر پنت هاوس 140 0 0 0

4.5 - 0
660,000,000,000 ريال

پسندیدن نشاندار علاقه مندی کد
اطلاعات اولیه

ساختار نما: سنگ طبیعی

ارزش کل سند:

ارزش نهایی کل سند کپی: 660000000000

نحوه فروش:


جزئیات نحوه فروش

فروش: تحویل

تاریخ تحویل: ۱۴۰۲-۰۸-۳۰

حدود شروع پروژه: ۱۴۰۰-۰۸-۰۱

حدود پایان پروژه: ۱۴۰۲-۰۸-۲۶

مبلغ: 660000000000


فروش: تحویل

تاریخ تحویل: ۱۴۰۲-۰۸-۳۰

حدود شروع پروژه: ۱۴۰۰-۰۸-۰۱

حدود پایان پروژه: ۱۴۰۲-۰۸-۲۶

مبلغ: 660000000000


محصولات مشابه
158 متر سجاد شناسه: 8537

سابقه

تاریخچه سند