175 متری فکوری 56 0 0 0

4.5 - 0
100,000,000,000 ريال 97,000,000,000 ريال

پسندیدن نشاندار علاقه مندی کد
اطلاعات اولیه

ساختار نما: سنگ طبیعی

ارزش کل سند: 100000000000

ارزش نهایی کل سند کپی: 97000000000

نحوه فروش:


جزئیات نحوه فروش

فروش: سند

تاریخ تحویل: ۰-۰۱-۰۱

حدود شروع پروژه: ۰-۰۱-۰۱

حدود پایان پروژه: ۰-۰۱-۰۱


فروش: سند

تاریخ تحویل: ۰-۰۱-۰۱

حدود شروع پروژه: ۰-۰۱-۰۱

حدود پایان پروژه: ۰-۰۱-۰۱


محصولات مشابه
158 متر سجاد شناسه: 8537

سابقه

تاریخچه سند