اطلاعات اولیه

ساختار نما: سنگ طبیعی

ارزش کل سند:

ارزش نهایی کل سند کپی:

نحوه فروش:


جزئیات نحوه فروش

فروش: قرارداد

تاریخ تحویل: ۰-۰۱-۰۱

حدود شروع پروژه: ۰-۰۱-۰۱

حدود پایان پروژه: ۰-۰۱-۰۱


فروش: قرارداد

تاریخ تحویل: ۰-۰۱-۰۱

حدود شروع پروژه: ۰-۰۱-۰۱

حدود پایان پروژه: ۰-۰۱-۰۱


محصولات مشابه
158 متر سجاد شناسه: 8537

سابقه

تاریخچه سند