160 متری امامت 43 0 0 0

4.5 - 0
80,000,000,000 ريال

پسندیدن نشاندار علاقه مندی کد
اطلاعات اولیه

ساختار نما: سنگ طبیعی

ارزش کل سند:

ارزش نهایی کل سند کپی: 80000000000

نحوه فروش: پیش فروش


جزئیات نحوه فروش

فروش: سقف اول

تاریخ تحویل: ۰-۰۱-۰۱

حدود شروع پروژه: ۰-۰۱-۰۱

حدود پایان پروژه: ۰-۰۱-۰۱

مبلغ: 40000000000


فروش: سقف اول

تاریخ تحویل: ۰-۰۱-۰۱

حدود شروع پروژه: ۰-۰۱-۰۱

حدود پایان پروژه: ۰-۰۱-۰۱

مبلغ: 40000000000


محصولات مشابه
158 متر سجاد شناسه: 8537

سابقه

تاریخچه سند