158 متر سجاد 482 0 0 0

4.5 - 0
110,000,000,000 ريال

پسندیدن نشاندار علاقه مندی کد
اطلاعات اولیه

سال ساخت:

ساختار نما: سنگ طبیعی

ارزش نهایی کل سند کپی: 110,000,000,000 ریال

نحوه فروش:


جزئیات نحوه فروش

فروش: سقف آخر

تاریخ تحویل: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

حدود شروع پروژه: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

حدود پایان پروژه: ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

مبلغ: 110,000,000,000 ریال


فروش: سقف آخر

تاریخ تحویل: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

حدود شروع پروژه: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

حدود پایان پروژه: ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

مبلغ: 110,000,000,000 ریال


محصولات مشابه
TEST TEST شناسه: 8584

سابقه

تاریخچه سند