158 متر سجاد 139 0 0 0

4.5 - 0
110,000,000,000 ريال

پسندیدن نشاندار علاقه مندی کد
اطلاعات اولیه

ساختار نما: سنگ طبیعی

ارزش کل سند:

ارزش نهایی کل سند کپی: 110000000000

نحوه فروش:


جزئیات نحوه فروش

فروش: سقف آخر

تاریخ تحویل: ۱۴۰۲-۱۲-۰۲

حدود شروع پروژه: ۱۴۰۰-۱۱-۲۷

حدود پایان پروژه: ۱۴۰۲-۱۱-۲۵

مبلغ: 110000000000


فروش: سقف آخر

تاریخ تحویل: ۱۴۰۲-۱۲-۰۲

حدود شروع پروژه: ۱۴۰۰-۱۱-۲۷

حدود پایان پروژه: ۱۴۰۲-۱۱-۲۵

مبلغ: 110000000000


محصولات مشابه
158 متر سجاد شناسه: 8537

سابقه

تاریخچه سند