150 متری ابوذر 127 0 0 0

4.5 - 0
98,000,000,000 ريال

پسندیدن نشاندار علاقه مندی کد
اطلاعات اولیه

ساختار نما: شیشه ای

ارزش کل سند:

ارزش نهایی کل سند کپی: 98000000000

نحوه فروش:


جزئیات نحوه فروش

فروش: تحویل

تاریخ تحویل: ۰-۰۱-۰۱

حدود شروع پروژه: ۰-۰۱-۰۱

حدود پایان پروژه: ۰-۰۱-۰۱

مبلغ: 98000000000


فروش: تحویل

تاریخ تحویل: ۰-۰۱-۰۱

حدود شروع پروژه: ۰-۰۱-۰۱

حدود پایان پروژه: ۰-۰۱-۰۱

مبلغ: 98000000000


محصولات مشابه
158 متر سجاد شناسه: 8537

سابقه

تاریخچه سند