142 متری شاهد 481 0 0 0

4.5 - 0
50,000,000,000 ريال

پسندیدن نشاندار علاقه مندی کد
اطلاعات اولیه

سال ساخت:

ساختار نما: کامپوزیت پنل آلومینیوم طرح چوب

ارزش نهایی کل سند کپی: 50,000,000,000 ریال

نحوه فروش: پیش فروش


جزئیات نحوه فروش

فروش: تحویل

تاریخ تحویل: -

حدود شروع پروژه: -

حدود پایان پروژه: -

مبلغ: 50,000,000,000 ریال


فروش: تحویل

تاریخ تحویل: -

حدود شروع پروژه: -

حدود پایان پروژه: -

مبلغ: 50,000,000,000 ریال


محصولات مشابه
TEST TEST شناسه: 8584

سابقه

تاریخچه سند