142 متری شاهد 127 0 0 0

4.5 - 0
50,000,000,000 ريال

پسندیدن نشاندار علاقه مندی کد
اطلاعات اولیه

ساختار نما: کامپوزیت پنل آلومینیوم طرح چوب

ارزش کل سند:

ارزش نهایی کل سند کپی: 50000000000

نحوه فروش: پیش فروش


جزئیات نحوه فروش

فروش: تحویل

تاریخ تحویل: ۰-۰۱-۰۱

حدود شروع پروژه: ۰-۰۱-۰۱

حدود پایان پروژه: ۰-۰۱-۰۱

مبلغ: 50000000000


فروش: تحویل

تاریخ تحویل: ۰-۰۱-۰۱

حدود شروع پروژه: ۰-۰۱-۰۱

حدود پایان پروژه: ۰-۰۱-۰۱

مبلغ: 50000000000


محصولات مشابه
158 متر سجاد شناسه: 8537

سابقه

تاریخچه سند