125 متری قاسم آباد 46 0 0 0

4.5 - 0
6,750,000,000 ريال

پسندیدن نشاندار علاقه مندی کد
اطلاعات اولیه

ساختار نما: کامپوزیت پنل آلومینیوم طرح سنگ

ارزش کل سند:

ارزش نهایی کل سند کپی: 6750000000

نحوه فروش: پیش فروش


جزئیات نحوه فروش

فروش: سقف اول

تاریخ تحویل: ۰-۰۱-۰۱

حدود شروع پروژه: ۰-۰۱-۰۱

حدود پایان پروژه: ۰-۰۱-۰۱

مبلغ: 42500000000


فروش: سقف اول

تاریخ تحویل: ۰-۰۱-۰۱

حدود شروع پروژه: ۰-۰۱-۰۱

حدود پایان پروژه: ۰-۰۱-۰۱

مبلغ: 42500000000


محصولات مشابه
158 متر سجاد شناسه: 8537

سابقه

تاریخچه سند