125 متری توس 93 0 0 0

4.5 - 0
40,000,000,000 ريال 37,500,000,000 ريال

پسندیدن نشاندار علاقه مندی کد
اطلاعات اولیه

ساختار نما: بتن اکسپوز یا بتن نما

ارزش کل سند: 40000000000

ارزش نهایی کل سند کپی: 37500000000

نحوه فروش:


جزئیات نحوه فروش

فروش: سقف آخر

تاریخ تحویل: ۱۴۰۲-۰۹-۰۱

حدود شروع پروژه: ۱۴۰۰-۱۰-۲۱

حدود پایان پروژه: ۱۴۰۲-۰۸-۲۸

مبلغ: 40000000000


فروش: سقف آخر

تاریخ تحویل: ۱۴۰۲-۰۹-۰۱

حدود شروع پروژه: ۱۴۰۰-۱۰-۲۱

حدود پایان پروژه: ۱۴۰۲-۰۸-۲۸

مبلغ: 40000000000


محصولات مشابه
158 متر سجاد شناسه: 8537

سابقه

تاریخچه سند