اموال1 565 0 0 0

4.5 - 0
10,000,000 ريال 9,000,000 ريال

اموال1

پسندیدن نشاندار علاقه مندی کد
اطلاعات اولیه

ساختار نما: سنگ طبیعی

ارزش کل سند: 10000000

ارزش نهایی کل سند کپی: 9000000

نحوه فروش:


جزئیات نحوه فروش

فروش: پایان سفت کاری

تاریخ تحویل: ۱۴۰۲-۰۶-۱۲

حدود شروع پروژه: ۰-۰۱-۰۱

حدود پایان پروژه: ۱۴۰۲-۰۶-۱۲

مبلغ: 111111111111


فروش: پایان سفت کاری

تاریخ تحویل: ۱۴۰۲-۰۶-۱۲

حدود شروع پروژه: ۰-۰۱-۰۱

حدود پایان پروژه: ۱۴۰۲-۰۶-۱۲

مبلغ: 111111111111


محصولات مشابه
158 متر سجاد شناسه: 8537

سابقه

تاریخچه سند